Texas - Texas Enterprise Fund - Smith & Nephew, Inc.