New Jersey - Urban Enterprise Zone Program - V & S AMBOY GALVANIZING LLC