Missouri - ENHANCED ENTERPRISE ZONE - TYSON POULTRY, INC (SEDALIA FACILITY)