Maine - Business Equipment Tax Reimbursement (BETR) - MERLE LLOYD & SONS